За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2149/23.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2149/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване за предимно складово застрояване в ПИ с идентификатор 06673.44.1, местност До лозята, с. Бръшлен, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-2147/23.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2147/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Пристрояване и надстрояване на съществуваща еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-19, кв. 87, гр. Разград, общ. Разград", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.19 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2145/23.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2145/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Играждане на игрище за народна топка, площадка с фитнес уреди и лекоатлетическа писта в дворното пространство на МГ Баба Тонка, гр. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.184 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2137/22.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2137/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сливо поле по обособени позиции - Обособена позиция 2: Път RSE-3196/II-21/Русе-Бръшлен/Сливо поле-Гробищен парк", с местоположение километър 0+000 при бул. „България” /път II-21/ на територията на гр. Сливо поле до км 1+188 при Гробищен парк на гр. Сливо поле (ул. „Пазарна”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Трапезица”, ул. „Воден”, ул. „П.К.Яворов” и път № RSE-3196)

Писмо до възложителя с изх. И-2136/22.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2136/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията в предприятието", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1260 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2135/22.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2135/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб СРС, до нов БКТП 1х630 kVA в поземлен имот с идентификатор 04981.41.90 по КК и КР на с. Божичен, общ. Иваново и нов БКТП 0.4/20 kV 1х630 kVA за захранване на фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност 550 kW"

Писмо до възложителя с изх. И-2134/22.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2134/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.17, местност "Нови Халваджи", гр. Русе, общ. Русе, с цел промяна предназначението на земята и последващо изграждане на жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с Р инст. - 989.175 kWp в УПИ VIII-68, кв. 9 по плана на гр. Разград и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП-1000 kVA, 20/0.4 kV на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с Р инст.-989.175 kWp, Р ном. изх-990 kW"

Решение № РУ-16-ОС/2023 г.

Решение № РУ-16-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти – общинска собственост – от „лозе” на „нива”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитенa зонa BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите и изменена със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложгител “ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРД” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29 и проектни идентификатори 14948.91.132 (част от 14948.91.47) и 14948.91.134 (част от 14948.91.31) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главан, общ. Силистра, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа и парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел за захранване с електроенергия.

Възложител – “ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРД” ЕООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2374-1/21.04.2023 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-2374-2/27.04.2023 г. са достъпни чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43212

 

 

 

 

Галерия