За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1575/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1575/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXII-196, кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, град Русе, община Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1569/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1569/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за резервни части", с местоположение ПИ 00895.506.100 по КККР на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № И-1568/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1568/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план (ИПУП)–план на регулация (ПР) и план на застрояване (ПЗ) за УПИ IX – 124, кв. 12 по плана на с. Тертер, община Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-1567/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1567/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с планоснимачни номера 226 и 227, за които е отреден парцел IV-227, кв. 16 по плана на с. Пороище, общ. Разград и последващо инвестиционно предложение за „Реконструкция, пристрояване и надстрояване на еднофамилна жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. № И-1566/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1566/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на подробен устройствен план (ИПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) и работен устройствен план (РУП) и Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда", с местоположение ПИ 18589.501.209 по КККР на с. Гецово

Писмо до възложителя с изх. № И-1565/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1565/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подмяна на кабелна линия (КЛ) 110 кV – извод „Пантеона“ между ел. подстанция „Русе-Север“ на ул. „Мостова“№ 6 и ел. подстанция „Русе“ на бул. „Липник“№ 62, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1563/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1563/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) от ОТ 10295 до ОТ 10296, Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XX-98, УПИ II-64, УПИ III-65 и УПИ XXI-99, кв. 905 по регулационния план на гр. Русе и План за застрояване (ПЗ) на нови УПИ XX-98, УПИ II-64, УПИ III-65 и УПИ XXI-99, кв. 905 по регулационния план на гр. Русе, община Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1562/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1562/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 61710.800.1968 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград и последващо изграждане на двуетажна жилищна сграда с гараж", с местоположение ПИ 61710.800.1968 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1558/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1558/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС в с. Попрусаново до водонапорна кула с. Посев в ПИ № 57889.13.138 по КККР на с. Посев, общ. Кайнарджа, обл. Силистра", с местоположение ПИ 57889.13.138, 57889.8.124, 57889.13.16 по КККР на с. Посев, ПИ 57724.18.101, 57724.18.103, 57724.19.22, 57724.23.105 по КККР на с. Попрусаново и ПИ 20047.1.214 по КККР на с. Давидово

Галерия