За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-4793/19.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4793/19.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищен комплекс от многофамилни жилищни сгради с до 220 бр. жилища, гаражи, паркинг и други обслужващи сгради” с местоположение новообразувани УПИ XIX-6486 „За трансформаторен постˮ, XVIII-6485 „За производствено-складови дейностиˮ и XX-6487 „За жилищни функцииˮ по плана на гр. Разград., възложител „Обитехˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4780/18.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4780/18.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за смесени отпадъци в землището на село Трапище, община Лозница”, възложител: Община Лозница.

Уведомление с вх. № АО-4202/14.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4202/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-Запад при високи води на река Дунав” възложител ДП Пристанищна Инфреструктура

Мобилна станция извършва извънредни измервания в Русе

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започна извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе. Станцията ще извършва контрол в рамките на три денонощия, като ще измерва концентрациите на атмосферните замърсители фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, включително и органичните бензен, толуен, ксилен, както и метеорологичните показатели –скорост и посока на вятъра, температура, атмосферно налягане и др.

За допълнително изследване в ИАОС ще бъдат изпратени филтрите, с които се установяват концентрациите на фините прахови частици. Те ще бъдат изследвани и по газ-хроматографски метод, като целта е да се установи наличие на бензопирен и нафтален.

Извънредното измерване е по повод множеството сигнали от района на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Екоинспекцията изказва благодарност на ръководството на висшето учебно заведение за осигурената техническа възможност и заплащане на разходите по електрозахранването на станцията. Резултатите от измерванията ще станат ясни до седмица.

Писмо до възложителя с изх. И-4080/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4080/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих, Подобект: Улица "Н. Й. Вапцаров" (от ОТ 40 до ОТ 114) в с. Китанчево, общ. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-4077/29.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4077/29.2023 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на основен ремонт на Общински път RAZ 1063 /II - 49, Топчии – Кубрат / Каменово - Равно - Граница Общ. (Кубрат - Ветово) - / III – 2003 /"

Писмо до възложителя с изх. И-4076/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4076/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на основен ремонт на участъци от Общински път RAZ 1062 /II – 49/ Кубрат – Севар – Граница общ. (Кубрат – Завет) – Прелез - / III – 4902/ Подобект 2 – Основен ремонт на водосток при км 6 +630 и възстановяване на прилежащия насип"

Писмо до възложителя с изх. И-4075/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4075/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на основен ремонт на участъци от Общински път RAZ 1062 /II - 49/ Кубрат - Севар - Граница общ. (Кубрат - Завет) - Прелез - /III - 4902/ Подобект I - Основен ремонт на участък от 700 м. от км. 5+590 до км. 6+290"

Писмо до възложителя с изх. И-4074/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4074/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 73362.612.30 по КК и КР на с. Тръстеник, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. И-4073/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4073/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 73362.619.343 по КК и КР на с. Тръстеник, общ. Иваново

Галерия