За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4952/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4952/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Автономна фотоволтаична електрическа централа изцяло за собствени нужди /АФЕЦ/ и батерии, с мощност 30 kW, монтирана на покрив на сграда в УПИ IX-7085, кв. 63, гр. Сливо поле, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-4950/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4950/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 51768.53.18 по КК и КР на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. И-4949/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4949/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 04145.38.27 по КК и КР на с. Бистра, общ. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. И-4948/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4948/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятието66425.514.74Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-4947/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4947/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност 51.00 kWp", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.9092 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-4947/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4947/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност 51.00 kWp", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.9092 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-4946/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4946/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XI-1133, кв. 28 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ I-2963, кв. 190 по плана на гр. Разград, с цел промяна предназначението на имота и изграждане на многофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6374 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ I-2963, кв. 190 по плана на гр. Разград, с цел промяна предназначението на имота и изграждане на многофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6374 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4935/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4935/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на пълначна машина за биг-бег торби в цех "Пълначно сухи продукти", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия