За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3389/10.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3389/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура - водоснабдяване на ДЗЗД "Тонита" в местност  "Плужна", землището на с. Николово, община Русе,  с местоположение имот  № 0.7112 и 0.7147

Писмо до възложителя с изх. № 3388/10.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3388/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за  Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 66425.500.3322 и 66425.500.3323 (УПИ XXVI-3322, 3323) по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3387/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3387/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на водопровод за захранване на УПИ III и УПИ IV, кв. 1”, с. Ножарово, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3386/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3386/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул.  "Борисова" № 2, гр.Русе” с местоположение УПИ XIII-659, кв. 90.1, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3385/10.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3385/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Вардар" № 36, гр.Русе” с местоположение УПИ I-4653, кв. 420, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3384/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3384/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Промяна на предназначението на магазин № 2 в кафе – сладкарница” с местоположение имот  № 63427.7.707, гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3383/10.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3383/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на диагностичен пункт, монтаж и демонтаж на гуми” с местоположение имот  № 0.1078, гр. Мартен, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3382/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3382/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на плътна ограда” с местоположение УПИ I-1438, кв. 111 по плана на гр. Мартен, община Русе

Галерия