За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2681/30.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2681/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), с което се предвижда обединяване на УПИ VI-397 и УПИ V-398 в нов УПИ ХХIX-1854, кв. 17 по плана на с. Червена вода, община Русе и промяна предназначението от жилищно в производствено-складово предназначение за изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар” 

Писмо до възложителя с изх. № 2667/29.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2667/29.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в магазин за хранителни стоки” с местоположение ПИ № 502.305 по плана на с. Семерджиево, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2665/26.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2665/26.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Създаване на речна информационна система в българската част от р. Дунав - БУЛРИС - Фаза 2, Лот 2 - разширяване обхвата на услугите в системата. Подобект "Оперативен РИС Център Русе"” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5694 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2664/26.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2664/26.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Създаване на речна информационна система в българската част от р. Дунав - БУЛРИС - Фаза 2, Лот 2 - разширяване обхвата на услугите в системата. Подобект "Русе-ТВРС"” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.156.850 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2663/26.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2663/26.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.131.3 по КК и КР на гр. Русе с цел изграждане на жилищна сграда с гараж и допълнително застрояване” 

Писмо до възложителя с изх. № 2662/26.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2662/26.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от подземен етаж с цел приобщаването му към съществуваща амбулатория за специализирана медицинска помощ” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.1384 (самостоятелен обект с идентификатор 61710.502.1384.1) по КК и КР на гр. Разград

Решение № РУ-23-П/2014 г.

Решение № РУ-23-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Поставяне на мобилна портативна инсталация за експериментално производство на биокомпост”,с местоположение:УПИ VI-24 по плана на с. Градина, Община Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2647/24.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2647/24.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад и навес за товарни автомобили” с местоположение УПИ VIII-1158, кв. 119 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2646/24.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2646/24.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на навес за фураж в склад за селскостопанска техника” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.1221 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2645/24.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2645/24.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на базова станция № 4550” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.4.649.10 по КК и КР на гр. Русе

Галерия