За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2775/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2775/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с гараж и магазин за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.2279 по КК на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2770/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2770/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на обслужваща сграда към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.2647 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2769/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2769/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на контролно-диагностичен пункт за автомобили” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.169.874 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2768/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2768/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и разширение на съществуваща сграда в работилница за производство на мебели” с местоположение УПИ XXXIV-2358, кв. 9 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2767/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2767/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на електронна съобщителна мрежа включваща три обекта на територията на село Калугерене, общ. Главиница”

Писмо до възложителя с изх. № 2766/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2766/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на електронна съобщителна мрежа включваща три обекта на територията на село Суходол, общ. Главиница”

Галерия