За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1377/16.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1377/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Промяна на предназначението на мебелен магазин в кафе-аператив и игрална зала, с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.9080 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1376/16.05.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1376/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Ревитализация на културното наследство - музей Баба Тонка, музей Захари Стоянов и Пантеон на Възрожденци, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.2.901, 63427.2.896 и  63427.2.4792 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1375/15.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1375/15.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-33 и УПИ ХVІ-33, кв. 35, по плана на с. Стамболово, общ. Сливо поле и изграждане на склад за селскостопански инвентар

Писмо до възложителя с изх. № 1373/15.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1373/15.05.2014 г., относно ИП/ПП за Външно ел. захранване 1kV на обект "Надстройка на търговски обект" с местоположение от РК № 9 на ТП Тимок до УПИ V, кв. 38, по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1372/15.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1372/15.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на жилищна сграда с гаражи, магазини и офиси и външни ВиК връзки, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5628 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1350/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1350/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Пристрояване и реконструкция на съществуващ навес в производствени помещения, вътрешно преустройство на производствена сграда и изграждане на нов склад – навес, с мастоположение ПИ с идентификатор 63427.333.92 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1347/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1347/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на нова кабелна линия 20 кV и нов трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 кV, с трасе на кабелната линия  - ПИ с идентификатори 61710.816.835, 61710.816.11, 61710.816.24, 61710.816.22, 61710.815.754, 61710.815.7 и 61710.815.27 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1346/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1346/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и обновяване на Детска ясла № 1 "Здравец", внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда и благоустрояване на двор и на детска градина с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3056 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия