За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 167/26.01 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 167/26.01 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за строителни материали и склад” с местоположение УПИ ХІХ, кв. 82 по плана на град Лозница

Писмо до възложителя с изх. №166/26.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №166/26.01.  2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод  Ф250 мм етернит с ПЕВП Ф 250/6 с L=432 м” с местоположение на трасето  от СОЗ Мартен към село Сандрово, в землището на град Мартен, Община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 165/26.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 165/26.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) предвиждащ промяна предназначението на имот и отреждането му за "Стопанска обслужваща дейност"” с местоположение имот с номер 130118 в землището на с. Подайва, Общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 150/22.01.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 150/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XVII-370, кв. 26 по регулационния план на село Каран Върбовка, общ. Две Могили

Писмо до възложителя с изх. № 149/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 149/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.152.80 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 147/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 147/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ Ремонт на СОУ  "Христо Ботев", в т.ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.556 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 146/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 146/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ Ремонт на МГ "Баба Тонка", в т.ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.422 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 145/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 145/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ Основен ремонт на ЦДГ "Пинокио" 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.662 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 144/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 144/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ Основен ремонт на ЦДГ "Пинокио" 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.493 по КК и КР на гр. Русе

Галерия