За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1765/24.06.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1765/24.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и работилница за техническо обслужване на автомобили” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2048 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1764/24.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1764/24.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на система за пожарогасене” с местоположение имот с № 000131 в землището на с. Обретеник, общ. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 1763/24.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1763/24.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на двуетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ VIII-252, кв. 26 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1762/24.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1762/24.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на малка покривна фотоволтаична система с мощност 6 MW за собствени нужди и ветрогенератор в близост до сградата” с местоположение ПИ с идентификатор 32874.201.45 по КК и КР на гр. Исперих

Галерия