За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 539/06.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  539/06.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на шоурум и офиси” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7271 по КК и КР на град Разград quot;Слатина", гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 538/06.03. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 538/06.03. 2015 г., относно ИП/ПП за Изработване на  Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 40422.505.1957 по КК и КР  на гр. Кубрат  попадащ  в УПИ І - за обществен многоетажен гараж, като се образува нов УПИ ІІ - 1957 и се определят нови линии за свободно застрояване с цел изграждане на автосервиз 

Писмо до възложителя с изх. № 537/06.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  537/06.03.2015 г., относно ИП/ПП за Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 24030.501.146 по КК и КР  на гр. Дулово с цел прокарване на външни и вътрешни регулационни линии по кадастралните граници на имота и изграждане на стаи за гости с  кафе-бар

Писмо до възложителя с изх. № 536/06.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  536/06.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Пакетажно и склад към цех за производство на декоративни  облицовъчни  камъни в  "Цех за Металообработка"” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.31.4 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 533/05.03. 2015

Писмо до възложителя с изх. № 533/05.03. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на газова инсталация за отопление  и битова гореща вода на административна сграда, сервиз за селскостопанска техника и склад за резервни части” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.80.44 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 532/05.03. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 532/05.03. 2015 г., относно ИП/ПП за Горскостопански план за общинските гори на град Бяла  в обхвата на ТП Държавно горско стопанство "Бяла", с период на действие 2013-2022

Писмо до възложителя с изх. № 531/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  531/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот УПИ I-87 (ПИ с идентификатор 63427.85.24), кв. 85, местност "Слатина", гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 530/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  530/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на складова сграда в автосервиз” с местоположение УПИ XIV, кв. 170 по плана на производствена зона гр. Исперих, общ. Исперих 

Писмо до възложителя с изх. № 529/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  529/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за имоти с №№ 053152 и 053153 в землището на с. Брадвари, общ. Силистра и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, с цел ремонт и доизграждане на съществуващи сгради и обособяване на база за съхранение на зърнени култури”

Писмо до възложителя с изх. № 528/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  528/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на село Къпиновци, община Исперих” 

Галерия