За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1577/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1577/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на оранжерия за отглеждане на гъби” с местоположение УПИ V-458, кв. 30 по плана на село Подайва, Община  Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1576/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1576/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) с цел промяна предназначението на земята  в За производствени и складови дейности” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.522.227 по КК и КР   на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. №1575 /06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1575 /06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на жилищна сграда, гараж и ограда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3603 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1574/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1574/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ "Христо Ботев"” с местоположение УИП I-343, кв 18 по плана на село Китанчево, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1573/06.06.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1573/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ "Васил Левски"” с местоположение УИП I – 341, кв. 44 по плана на село Тодорово, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1572/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1572/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на заведение  за бърза закуска в аптека” с местоположение УИП I, кв. 307 по плана на град Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1571/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1571/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж” с местоположение УИП III-323, кв. 32по плана на село Нова Черна

Писмо до възложителя с изх. № 1570/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1570/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нов корпус към Дом за възрастни с деменция (ДВД) - "Приста" - гр. Русе” с местоположение поземлен имот № 63427.182.35по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1560/04.06.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1560/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на МТП 50 kVA и кабел ниско напрежение  за захранване” с местоположение поземлен имот  с идентификатор 61710.509.503 по КК и  КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1559/04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1559/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен тръбопровод  и абонатна станция за сграда на ул. "Хан Крум" №2- гр. Русе” с местоположение УПИ - II , кв. 868 по плана на гр. Русе

Галерия