За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 667/19.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  667/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автосервиз (без бояджийски, автотенекеджийски услуги, монтаж и демонтаж на газови уредби)” с местоположение УПИ УПИ I, кв. 7, с. Белинци, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 666/19.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  666/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на двуетажна сграда за обществено - обслужващо предназначение: сутерен и първи етаж - бистро; втори етаж - магазин за промишлени стоки” с местоположение УПИ V, кв. 38 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 665/19.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  665/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ VII-295, кв. 31 по плана на гр. Исперих и Технически проект за надстройка с два етажа ( II-ри етаж за обществено обслужване, III-ти етаж за жилищни нужди) над съществуващ търговски комплекс с допълнително пристрояване на стълбищни клетки”

Писмо до възложителя с изх. № 664/19.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  664/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Разширение на склад за готова продукция към производствени цехове за студено огънати електрозаварени тръби” с местоположение УПИ IV-831пп, кв. Източна промишлена зона, по плана на гр.Русе

Писмо до възложителя с изх. № 663/19.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  663/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на фотоволтаична система с мощност 5 kW върху покрив на жилищна сграда” с местоположение УПИ VIII-374, кв. 50 по регулационния план на с. Ситово, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 662/19.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  662/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на  базова станция № 4722” с местоположение сграда с идентификатор 63427.7.145.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 661/19.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  661/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на  базова станция № 4506” с местоположение сграда с идентификатор 63427.5.284.4 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 660/19.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  660/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4505” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.357 (сграда с идентификатор 63427.7.357.5) по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 659/19.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  659/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4502 тип Rooftop” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.3940 (сграда с идентификатор 63427.2.3940.4) по КК и КР на гр. Русе

Галерия