За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №1558 /04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1558 /04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM/UMTS базова станция№  SLS 0058 Бартимекс” с местоположение сграда с идентификатор 66425.501.8711.1 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. №1557 /04.06.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. №1557 /04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис в масажно студио и зала за йога” с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2746.1.25 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1556/04.06.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1556/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz № RSEO 174. A000-Зита” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.482.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №1555 /04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1555 /04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот  по имотни граници и улична регулация” с местоположение поземлен имот с идентификатор 51679.0.412 по КК и КР на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1554/04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1554/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за изработване на подробен устройствен план- план схема (ПУП-ПС) за захранване с електроенергия, вода и включване в градската канализация ва двуетажна сграда за обществено обслужване -ресторант” с местоположение ПИ № 66425.500.3321 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1553/04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1553/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на гараж в офис за извършване на застрахователна дейност” с местоположение УПИ - V, кв. 29 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1552/04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1552/04..06.2014 г., относно ИП/ПП за „” с местоположение„Изграждане на триетажна сграда - I-ви  етаж за обществено обслужване (бистро и магазин за промишлени стоки), II - ри и III - ти  етаж за жилищно ползване” с местоположение УПИ - XIV, кв. 27 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1551/04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1551/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Газификация на кухня на Социален патронаж към ДСП- Социални услуги гр. Кубрат” с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.504.306по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1550/04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1550/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на торова площадка за съхраняване на твърди торови маси” с местоположение УПИ IX-150, кв. 6 по плана гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1549/04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1549/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на торова площадка за съхраняване на твърди торови маси” с местоположение УПИ IX-150, кв. 6 по плана гр. Бяла

Галерия