За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3037/07.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3037/07.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на пункт за годишни технически прегледи на МПС” с местоположение УПИ VI-220, 221 - за търговски обект, кв. 21, с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3019/05.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3019/05.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към съществуваща едноетажна сграда-пивница и магазин за хранителни стоки за разширение с лятна кухня и лятна градина, изграждане на ажурна ограда по уличната регулация; изграждане на плътна ограда към УПИ VII-72 и УПИ XII-72” с местоположение УПИ XIV-72, кв. 8 по ПУП на с. Калугерене, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 3018/05.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3018/05.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда” с местоположение УПИ III-54, кв. 13 по регулационния пан на с. Любен, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3017/05.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3017/05.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на конферентна зала към хотел Европа” с местоположение имот с идентификатор 63427.2.5577 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3010/04.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3010/04.11.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на част от ПИ с № 011133, местността Артмутлук в землището на с. Ясеновец, общ. Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 3009/04.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3009/04.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ XVIII-1822, кв. 110 по плана на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3008/04.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3008/04.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда от склад в автосервиз” с местоположение ПИ с идентификатор 32874.201.283 по КК и КР на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3007/04.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3007/04.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на триетажна сграда с мансарден етаж: 1-ви етап - партерен етаж с обслужващо предназначение (два магазина за промишлени стоки) и 2-ри етап - два жилищни и един мансарден етаж” с местоположение УПИ XIV, кв. 29 по плана на гр. Исперих

Галерия