За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 6296/08.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за технологични нужди” с местоположение: ПИ с № 009046 в землището на гр. Мартен, община Русе

Изходящ № АО 6642/08.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „ Изграждане на инсталация за производство на биогаз чрез преработка на биомаса и Ко-генерационна инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия” с местоположение: УПИ ІІІ-277, кв. 175 по плана на гр. Исперих

Изходящ № АО 6303/08.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване на овощна градина” с местоположение: ПИ с № 003058 в землището на с. Бреница, община Тутракан

Решение № РУ-9-П/2014 г.

Решение № РУ-9-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.268.30 по кадастралната карта на гр. Русе, предвиждащ изграждане на търговско-сервизна база за селскостопанска техника.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2014 г.

Решение № РУ-8-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 66425.501.1311 по кадастралната карта на гр. Силистра, предвиждащ изграждане на автогара.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-П/2014 г.

Решение № РУ-7-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от река Дунав”, с местоположение: от км 385.800 до км 385.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ПР/2014 г.

Решение № РУ-5-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30 000 места за птици, фуражен цех, складове и силози за съхранение на фураж”, с местоположение: имот с идентификатор 00415.501.3163 по КК и КР на гр. Алфатар, обл. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ПР/2014 г.

Решение № РУ-4-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортен център – Цар Калоян”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 77308.502.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Цар Калоян (УПИ I, кв. 45 по плана на гр. Цар Калоян), съгласно скица № 15-721-06.01.2014 г., издадена от СГКК – Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ПР/2014 г.

Решение № РУ-03-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на площ от 10 дка, чрез водовземане от имот № 000268 (вътрешна река)”, с местоположение: имот с № 052021 в землището на с. Сейдол, общ. Лозница, съгласно скица № К01679/10.06.2013 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-П/2014 г.

Решение № РУ-6-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Изграждане на рибовъдно стопанство”, с местоположение поземлени имоти с №№ 045001,045006, 045007, 045008, 045009 и 045010 в землището на с. Пожарево, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия