За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2986/31.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2986/31.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция, техника и инвентар” с местоположение ПИ с идентификатор 20184.1.2335 по КК и КР на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2985/31.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2985/31.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пътна връзка към ПИ 63427.300.28” с местоположение землището на кв. Средна кула

Писмо до възложителя с изх. № 2984/31.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2984/31.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ I-66пп, кв. 2, ЗПЗ на гр. Русе, предвиждащ новоптоектирано едноетажно и двуетажно застрояване със складово предназначение - за нуждите на шивашкото производство”

Писмо до възложителя с изх. № 2982/31.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2982/31.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Строителство на жилищна сграда на 6 етажа с 12 апартамента, 6 гаража и 1 магазин” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4417 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2981/31.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2981/31.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на ел. проводно отклонение 20 kV до сондажен кладенец” с местоположение УПИ I-1702, кв. 159 по плана на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2960/30.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2960/30.10.2014 г., относно ИП/ПП за „КПИИ, съдържащ Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване и Парцеларен план (ПУП-ИПРЗ и ПП) на УПИ IV-189, кв. 13 по плана на с. Средище, община Кайнарджа и инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда и водопроводно отклонение за питейно-битови нужди””

Писмо до възложителя с изх. № 2958/30.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2958/30.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства” с местоположение УПИ I-5001, кв. 713 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2949/29.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2949/29.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура за изграждане на външно водопроводно отклонение” с местоположение ПИ № 131007 по плана на с. Семерджиево, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2948/29.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2948/29.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за дворна чешма” с местоположение УПИ IV-637, кв. 92 по плана на с. Цар Самуил, община Тутракан

Галерия