За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1340/13.05.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1340/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Възстановяване, адаптиране, социализиране на южна крепостна стена и осигуряване на достъпна среда в НААР "Доросторум-Дръстър-Силистра" с местоположение ПИ с идентификатори 66425.500.7281 и 66425.500.3869 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1338/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1337/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1337/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на канализационна връзка, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.85.25 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1336/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1336/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Преустройство и промяна предназначението на съществуващи помещения (бивша ІІІ-та поликлиника - гр. Русе) за обособяване на клинична патология и болнична аптека, с местоположение УПИ VІІІ-434, кв. 675, по плана на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 1334/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1334/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 40422.50.953 по КК и КР на гр. Кубрат с цел отреждане на имота "За производствени и складови дейности, свързани с производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция"

Писмо до възложителя с изх. № 1333/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1333/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изготвяне на ПУП-ПРЗ за изграждане на офис СНЦ в ЧП "Дръстър-Силистра" - "Дом Дръстър" в ПИ с идентификатор 66425.501.9060 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1324/12.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1324/12.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на едноетажна сграда с предназначение за офис и битови помещения с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.65 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1323/12.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1323/12.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изработване на КПИИ в части: изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с номер 091037 в землището на с. Бабук, общ. Силистра и изграждане на навес за селскостопанска техника и плътна ограда

Писмо до възложителя с изх. № 1308/10.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1308/10.05.2014 г., относно ИП/ПП за  ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на склад (навесен тип) за селскостопанска техника и търговия с местоположение ПИ с идентификатор 00895.118.17 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Галерия