За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2828/15.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2828/15.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от навес в инсталация за производство на комбинирани смески за птици за собствена употреба” с местоположение имот с № 170001 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2820/13.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2820/13.10.2014 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014г. в гори, собственост на ТП ДГС Бяла”

Писмо до възложителя с изх. № 2817/13.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2817/13.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Банков офис в гр. Бяла, ул. Васил Левски №8”

Писмо до възложителя с изх. № 2816/13.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2816/13.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на бензиностанция” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.522.225 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2815/13.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2815/13.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открит паркинг за 10 автомобила с портиерна и склад за търговия на едро и дребно с промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.68  по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2814/13.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2814/13.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт, реконструкция и реставрация на съществуваща ограда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.106 по кадастрална карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2813/13.10.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2813/13.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство, промяна предназначението, реконструкция и реставрация на съществуваща сграда в център за обучение на деца и юноши” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.106 по кадастрална карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2785/09.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2785/09.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 2 бр. маломощни антени за пренос на данни с излъчвателна мощност  0,46 W” с местоположение имот с номер 051922 в землището на с. Искра, общ. Ситово

Галерия