За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3992/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3992/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на шивашки и печатарски цех с битова и жилищна част и допълващо застрояване към плътна ограда в УПИ XIII-пп, Западна промишлена зона, гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3985/13.12.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3985/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция на мобилна електронна съобщителна мрежа” с местоположение ПИ и идентификатор 66425.501.1430.1 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3982/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3982/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на Народно Читалище Христо Ботев - 1940 г., създаване на Център за регионален туризъм и експониране на местното природно и културно наследство” с местоположение ПИ и идентификатор 15031.501.460 – Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 3981/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3981/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на модулни наблюдателни комплекси - метални кули за разполагане на оборудване за видеонаблюдение за превенция на горски пожари” с местоположение имот 000186 в землището на Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3980/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3980/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за захранване на УПИ XXXIV-382, кв. 38 по плана на с. Искра, общ. Ситово”

Писмо до възложителя с изх. № 3979/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3979/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения в компютърна и интернет зала” с местоположение УПИ X, кв. 33 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3978/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3978/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ IV-4, кв. 1 по плана на с. Правда, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3977/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3977/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складова стопанска постройка” с местоположение УПИ X-475, кв. 51 по плана на с. Подайва

Писмо до възложителя с изх. № 3976/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3976/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 66425.507.321 по КК и КР на гр. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 3975/13.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3975/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „ИПУП-ПРЗ на УПИ X-3787 и УПИ IX-3787, кв. 41 б по плана на гр. Разград, с цел обединяването им в нов УПИ IX-3716 и отреждането му За смесено предназначение”

Галерия