За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-38-ПР/2014 г.

Решение № РУ-38-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Газова инсталация за захранване на производствени помещения за технологични нужди – изпичане на ядки”, с местоположение: УПИ V-7086, кв. 63, по РП на гр. Сливо поле, обл. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-37-ПР/2014 г.

Решение № РУ-37-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда с цел изграждане на мотел със заведение за обществено хранене”, с местоположение: имот с номер 000121 в землището на с. Йонково, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-31-ПР/2014 г.

Решение № РУ-31-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Увеличаване на капацитета на инсталация за производство на добавки за фуражи и достигане на 9000 кг готов продукт на денонощие”, с местоположение: имот с № 000002 в землището на с. Долно Абланово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 1989/29.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за реконструкция и преустройство на съществуващо ЖП разтоварище за мазут и светли горива, находящо се в имот с номер 000711 в землището на гр. Бяла, в разтоварище за пропан-бутан; изграждане на подземно хранилище за пропан-бутан с обем 770 куб.м. в имот с номер 000712 в землището на гр. Бяла; реконструкция на съществуващи технологични тръбопроводи и монтаж на тръбопроводи върху съществуваща естакада - от имот с номер 000711 до УПИ ХХІ-148, кв. 44 по регулационния план на Гара Бяла, град Бяла и изграждане на два броя автоналивни устройства за пропан-бутан, монтаж на автокантар и резервоар за пропан-бутан с обем 87 куб.м. в УПИ ХХІ-148, кв. 44 по регулационния план на Гара Бяла, град Бяла

 

Изходящ № АО 1865/25.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на Мемориал “Военна гробница-1916”, с местоположение: имот с номер 050012 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан 

Изходящ № АО 1411/25.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води за поливни нужди, чрез изграждане на тръбен кладенец” с местоположение: ПИ с номер 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан  

Изходящ № АО 1954/24.04.2014 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с номер 113001 в землището на с. Балкански, общ. Разград, предвиждащ изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на коне (до 10 бр.) и съпътстващи с нея производствени и складови дейности   

Изходящ № АО 1797/14.04.2014 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих, с цел изграждане на хотелски комплекс с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн

Писмо до възложителя с изх. № 1192/29.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1192/29.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за инвентар и склад дърва към съществуващ гараж” с местоположение УПИ V-563, кв. 61 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1191/29.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1191/29.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на торова площадка за временно съхранение на твърди торови маси” с местоположение УПИ XVI-150, кв. 6 по плана на гр. Бяла

Галерия