За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3226/26.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3226/26.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Строеж на двуетажна жилищна сграда” с местоположение имот № 24030.501.9218, гр. Дулово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3208/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3208/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Модернизация на съществуващи сгради за отглеждане на свине, изграждане на едно ново хале за отглеждане на свине и два броя торовместилища - силозен тип, текущ ремонт на съществуващи сгради за отглеждане на свине и санитрано - битови възли, благоустрояване на незастроени площи” с местоположение  имот № 000021 и № 000089, гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3207/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3207/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Разград”, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3206/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3206/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Благоустрояване и паркоустрояване /възстановяване на зелени площи/ на междублокови пространства на територията на град Разград”, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3205/25.11.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3205/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция на съществуващото и въвеждане на ново енергоспестяващо улично осветление по уличната мрежа на територията на град Разград в границите на зоните за въздействие на ИПГВР”,  гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3204/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3204/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност на образователна инфраструктура на територията на град Разград”, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3203/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3203/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Рехабилитация и реконструкция на част от улични мрежи, тротоари, подлези и мостове на територията на град Разград”, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3202/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3202/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност на културна инфраструктура”, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3201/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3201/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Строеж на едноетажна жилищна сграда”с местоположение имот № 24030.501.9219, гр. Дулово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3200/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3200/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на жилищна сграда и гараж”с местоположение  имот № 0.1727, гр. Мартен, община Русе

Галерия