За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3188/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3188/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за ” Рехабилитация и реконструкция на път III-235, път II-21-Зафирово-Разклон Долно Ряхово-Малък Преславец-Пристанище Малък Преславец от км 36+117 до км 53+022.49” в землището на Зафирово и Малък Преславец, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 3163/20.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3163/20.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Възстановяване нормалната проводимост на открит отводнителен канал чрез почистването му от дървета и храсти с цел превенция на риска от наводнения” с местоположение имот              №000138, с. Мечка, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3162/20.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3162/20.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП - ИПРЗ) за УПИ I за КЖС, кв. 3 по плана на с. Айдемир, община Силистра, като се обособява нов урегулиран поземлен имот, с цел изграждане на водопроводно и канализационно отклонение, автосервиз и жилищна сграда” с местоположение  имот   № 00895.502.2211 и № 00895.502.4179, с. Айдемир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3161/20.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3161/20.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на магазин в игрална зала за хазартни игри” с местоположение имот № 63427.2.4886 по КК и КР на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3128/18.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3128/18.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Строителство на нова базова станция № 4868” с местоположение имот № 40422.505.1703 по КК и КР на гр. Кубрат, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3127/18.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3127/18.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от търговски комплекс в пекарна” с местоположение УПИ XXIV-2018, кв. 181 по регулационният план на гр. Ветово, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 3126/18.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3126/18.11.2014 г.., относно ИП/ПП за „ Изграждане на вила за сезонно ползване” с местоположение УПИ № IV -250, кв. 23 по плана на с. Ветрен, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3124/18.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3124/18.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на инвестиционен проект за промяна предназначението на поземлен имот № 40422.505.705 по КК на гр. Кубрат, представляващо УПИ II - 701, с цел отреждането му за площадка за изкупуване на вторични суровини - хартия и пластмаса и пункт за изкупуване на билки”, гр. Кубрат, община Кубрат

Галерия