За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2344/19.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за газификация и втечняване на тежко гориво от материали по Стандарт СД CEN/TS 14243 (материали получени от излезли от употреба гуми)”, с местоположение имот с номер 000279 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № АО 2337/16.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газова инсталация за захранване на производствени помещения за технологични нужди – машина за сушене на скални материали” с местоположение: ПИ с номер 000223 в землището на с. Басарбово, общ. Русе  

Изходящ № АО 1809/16.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ ІІ-965, кв. 2, по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, с цел изграждане на манипулационна за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци, инсталация за изгаряне на биомаса - слънчоглед и слама и 2 бр. водогрейни котела и склад с общо предназначение” с местоположение: УПИ ІІ-965, кв. 2, по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Решение № РУ-04-ОС/2014 г.

Решение № РУ-04-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Община Разград за горски подотдели 183-г, 184-в и 189-г, съгласно Горскостопански план на Община Разград от 2012 г. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ОС/2014 г.

Решение № РУ-03-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор № 63427.180.14 (нива) по кадастралния план и кадастралните регистри на гр. Русе, предвиждащ промяна на предназначението на земята и изграждане на открити складови площи и обществено-обслужваща сграда за нуждите на дружеството.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), променена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1341/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1341/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Ремонт на плочест водосток L=4,00 м по ул. "Димитри Филипенко" с местоположение УПИ ІV-читалище, кв. 24, по плана на с. Професор Иширково, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1340/13.05.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1340/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Възстановяване, адаптиране, социализиране на южна крепостна стена и осигуряване на достъпна среда в НААР "Доросторум-Дръстър-Силистра" с местоположение ПИ с идентификатори 66425.500.7281 и 66425.500.3869 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1338/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1337/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1337/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на канализационна връзка, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.85.25 по КК и КР на гр. Русе

Галерия