За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2223/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2223/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на 5 бр. гаражи” с местоположение УПИ I-за жилищно строителство, кв. 646 по ЗРП на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2222/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2222/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуващ кафе-аперитив Стиви” с местоположение сграда с идентификатор 66425.501.8849.8.14 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2221/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2221/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ и ПП за ПИ с идентификатор 66425.506.175 по КК и КР на гр. Силистра с цел промяна предназначението на земята, изграждане на жилищна сграда и захранване на имота с ток и вода” 

Писмо до възложителя с изх. № 2202/31.07.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2202/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.2.5284 по КК и КР на гр. Русе с цел изграждане на нова двуетажна сграда с магазини и офиси”

Писмо до възложителя с изх. № 2201/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2201/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на обект №1 и част от северозападното крило на обект №7 в аптека” с местоположение самостоятелен обект с идентификатор 40422.505.3111.26.1 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2200/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2200/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари” с местоположение поземлен имот с номер 000901 в землището на с. Прелез, общ. Завет и поземлен имот с номер 000146 в землището на с. Черник, общ. Дулово 

Решение № РУ-57-ПР/2014 г.

Решение № РУ-57-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изготвяне на технически проект за изграждане на следните обекти: реконструкция и промяна предназначението на овчарник в телчарник за 140 телета; телчарник за 460 телета; телчарник за 100 телета; силажна яма 700 кв.м и разширение на силажни ями”, с местоположение имот с № 000143 в землището на с. Севар, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-55-ПР/2014 г.

Решение № РУ-55-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски земи”,с местоположение имот с № 000143 в землището на с. Севар, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-54-ПР/2014 г.

Решение № РУ-54-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване, съхраняване и разкомплектоване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”,с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия