За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2612/19.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2612/19.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) и работен устройствен план (РУП) за поземлен имот с идентификатор 63427.2.5627 (УПИ IV-5627) по КК и КР на гр. Русе, изменение на плана за регулация на УПИ V-за алея по плана на гр. Русе, кв. 892 и изменение на плана за улична регулация на ул. "Ниш" от О.Т. 1010 до О.Т. 929” 

Писмо до възложителя с изх. № 2607/19.09.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2607/19.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна обслужваща сграда - приемна и офис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.309.30 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2586/16.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2586/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за съществуващ магазин и пивница” с местоположение УПИ XIV-72, кв. 8 по плана на с. Калугерене, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2585/16.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2585/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за захранване на жилищна сграда” с местоположение УПИ V-161, кв. 7 по плана на с. Черногор, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2584/16.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2584/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод в гр. Две могили, ул. "Дружба" - АЦ 250 мм с ПЕВС 280 мм с обща дължина 316 м и 5 бр. сградни водопроводни отклонения” 

Писмо до възложителя с изх. № 2583/16.09.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2583/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ II-476, УПИ III-475 и УПИ VII-472 по плана на с. Красен, община Иванова” 

Писмо до възложителя с изх. № 2582/16.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2582/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план - плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-41, кв. 7 по плана на с. Сейдол, община Лозница за изграждане на сграда за производство и съхранение на посадъчен материал” 

Писмо до възложителя с изх. № 2581/16.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2581/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за строителни материали и постройка за разширение на съществуваща търговска сграда” с местоположение УПИ III-9049 "за КОО", кв. 2 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2580/16.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2580/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за съществуващ хранителен магазин и пивница” с местоположение УПИ VIII-407, кв. 10 по плана на с. Голеш, община Кайнарджа

Решение № РУ-11-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Лозница за периода 2014-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Галерия