За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2558/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2558/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1294 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2557/15.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2557/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на 15 бр. табла за оптични точки и полагане на HDPE-тръби за съобщителни кабели и захранващи електрически кабели” с местоположение на територията на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2556/15.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2556/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) с цел изграждане на захранващ водопровод за имот № 000925 в землището на с. Дряновец, община Разград” 

Писмо до възложителя с изх. № 2555/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2555/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Провеждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на "Каловска река", чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна и дървесна растителност” с местоположение в участъка на реката от началото на регулацията на с. Балкански до 1400 м по протежението на реката

Писмо до възложителя с изх. № 2552/12.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2552/12.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към едноетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ VI, кв. 260 А (ПИ с идентификатор 00895.502.1231) по плана на с. Айдемир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2530/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2530/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за инвентар” с местоположение УПИ ХII-за КОО пл. 202, кв. 15 по плана на с. Межден, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2529/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2529/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на аптека в обект за продажба на закуски” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.20.1.7 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2528/10.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2528/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за работилница и склад” с местоположение УПИ ХХI-252, кв. 5 по плана на с. Алеково, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2527/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2527/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на електрозахранващ кабел до имот с № 063038 в землището на с. Срацимир, община Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 2526/10.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2526/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за сгради за търговия” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.5119 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия