За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2552/12.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2552/12.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към едноетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ VI, кв. 260 А (ПИ с идентификатор 00895.502.1231) по плана на с. Айдемир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2530/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2530/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за инвентар” с местоположение УПИ ХII-за КОО пл. 202, кв. 15 по плана на с. Межден, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2529/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2529/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на аптека в обект за продажба на закуски” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.20.1.7 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2528/10.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2528/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за работилница и склад” с местоположение УПИ ХХI-252, кв. 5 по плана на с. Алеково, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2527/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2527/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на електрозахранващ кабел до имот с № 063038 в землището на с. Срацимир, община Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 2526/10.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2526/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за сгради за търговия” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.5119 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2525/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2525/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на бинго зала в магазин за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3662 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2524/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2524/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на второстепенна постройка като допълващо застрояване - за отоплителни материали и инвентар със санитарен възел” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.869 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2523/10.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2523/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане не водопроводно отклонение за УПИ II-531, кв. 53 по плана на с. Искра, община Ситово”

Писмо до възложителя с изх. № 2522/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2522/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.501.782 по КК и КР на гр. Дулово предвиждащ изграждане на автосервиз с пункт за смяна на масла, автомивка и магазин” 

Галерия