За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2638/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2638/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „ИПУП-ПЗ за имот 091003 (Птицеферма) в землището на с. Красен, общ. Иваново, предвиждащ изграждане на жилищна сграда и складови сгради за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение имот 091003 в землището на с. Красен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2637/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2637/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Разполагане на мобилна трошачка в границите на кариера "Батин-Канарите" за преработка на взривена скална маса до фракция 0-60 мм” с местоположение имоти 000056 и 000059 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 2636/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2636/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващ гараж в сервиз за обслужване, ремонт и рециклиране на автоклиматици” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.17.4 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2635/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2635/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сграда за ритуално измиване към съществуваща джамия” с местоположение УПИ IV-137, кв. 19 по плана на с. Мортагоново, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № АО 4503/13.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 4503/13.08.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори собственост на ТП ДЛС "Дунав"” с местоположение имоти 000585 и 000057 в землището на с. Пиргово; имот 000178 в землището на с. Красен; имоти 000042 и 000013 в землището на с.Божичен; имот 000255 в землището на с.Червен; имот 000503 в землището на с. Николово; имот 000986 в землището на с.Писанец

Писмо до възложителя с изх. № 2627/13.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2627/13.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно ел. захранване (ВЕЗ) за жилищна сграда с гаражи и офиси” с местоположение УПИ V-1334, кв. 278 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № АО 4347/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 4347/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ТП ДЛС "Каракуз"” с местоположение имот 000210 в землището на с. Черковна; имоти 000110 и 000115 в землището на с. Межден; имот 000066 в землището на с. Полковник Таслаково; имоти 000089 и 000087 в землището на с. Скала; имоти 000181 и 000172 в землището на с. Секулово; имот 000217 в землището на с. Бащино; имот 000010 в землището на с. Падина; имоти 025101 и 025042 в землището на с. Босна; имот 010052 в зем;ището на с. Ирник

Писмо до възложителя с изх. № 2615/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2615/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и навес за селскостопански инвентар” с местоположение УПИ VI, кв. 17 (образуван от имот 602.14) по плана на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2614/09.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2614/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 095036 в землището на с. Красен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2613/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2613/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 047005 в землището на с. Бръшлен, общ. Сливо поле

Галерия