За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2193/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2193/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки (търговски комплекс) и офис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.357 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2173/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2173/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на църква "Свети Георги Победоносец"” с местоположение УПИ V, кв. 6 по плана на с. Попина, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2172/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2172/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на църква "Възнесение Господне"” с местоположение УПИ X-568, кв. 11 по плана на с. Искра, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2170/05.07.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2170/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощна градина-орехово насаждение” с местоположение имот № 059013 в землището на село Копривец, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2169/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2169/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.400 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2168/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2168/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ-5355 (идентификатор 63427.2.5766), кв. 199 по плана на гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови обществено-обслужващи сгради - супермаркет, магазин за промишлени стоки, заведение за хранене и автомивка” с местоположение УПИ ІІ-5355, кв. 199 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2167/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2167/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за производство на пелети от дървесина” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.1231 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2166/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2166/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013г. в гори, собственост на Община Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2145/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2145/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението на част от съществуваща електрическа хлебопекарна в бърза закуска и приобщаване на част от химическо чистене към хлебопекарна” с местоположение УПИ ІV-3432, кв. 886 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2143/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2143/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПП на трасе за електрическо захранване с въздушен кабел” с местоположение имот № 050023 в землището на село Новград, общ. Ценово

Галерия