За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2592/09.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2592/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и ремонт на читалища на териториета на Община Лозница” с местоположение НЧ “Развитие 1906 г.”- УПИ І, кв. 23 по плана на с. Сейдол, НЧ „Сила-1928 г.”- УПИ III, кв. 10 по плана на с. Синя вода, НЧ „Димо Арсов-1926 г.”- УПИ VII, кв. 23 по плана на с. Ловско, община Лозница

Изходящ № 2591/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2591/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Актуализация на Местната стратегия за развитие на МИРГ "Главиница - Тутракан - Сливо поле"” с местоположение землищата на общини Главиница, Тутракан и Сливо поле

Решение № РУ-56-ПР/2013 г.

Решение № РУ-56-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици (родителски стада за бройлери) от 79 000 броя на 90 090 броя птици”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.304.53 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.08.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-55-ПР/2013 г.

Решение № РУ-55-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на 3 броя тръбни кладенци с дълбочина от 50 до 100 м и 40 л/сек дебит на вода”, с местоположение: поземлени имоти № № 023001, 023002, 023003, 023004, 023006, 023217, 023218, 023219 и 023220 в землището на с. Цар Самуил, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.08.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-54-ПР/2013 г.

Решение № РУ-54-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за компостиране на животински отпадъци, генерирани в ППК „Старт 93”, с местоположение: имоти с №№ 063001, 063002 и 063024 в землището на с. Караманово, общ. Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.08.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Изходящ № АО 3342/09.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXI по плана на „ТМ” АД, гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови производствени и обслужващи сгради и съоръжения за преработка и очистка на нефтопродукти

Изходящ № АО 4384 /09.08.2013 г.

Съобщение за Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-4076, кв. 603 по плана на гр. Разград, с цел отреждането му "За ресторант, хотел, спорт и атракции" и изграждане на спа-хотел с паркинг

Изходящ № АО 4118/09.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Развъждане и отглеждане на риби и други аквакултури” с местоположение: ПИ с № 000010 в землището на село Богданци

Изходящ № АО 4385/13.08.2013 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПРЗ, с цел отреждането му за производствени и складови дейности и създаване на устройствена основа за изграждане на контролно-пропусквателен пункт, битова сграда, експлоатационен център с гараж и офис, паркинг за товарни автомобили

Изходящ № АО 4384/09.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-4076, кв. 603 по плана на гр. Разград, с цел отреждането му „За ресторант, хотел, спорт и атракции” и изграждане на спа-хотел с паркинг

Галерия