За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1411/09.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1411/09.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на магазин във фризьорски и козметичен салон” с местоположение имот 5005, кв. 205 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1410/09.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1410/09.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2013 в гори, собственост на Община Две могили” с местоположение имоти 000402, 20184.85.14, 20184.33.243, 000033, 790003, 790004, 193002, 000225 по плана на Баниска, Две могили, Кацелово, Пепелина и Чилнов

Писмо до възложителя с изх. № 1406/09.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1406/09.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на православен храм - параклис Св. ВМЧК Димитър Солунски” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3758 по кадастраланата карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1384/08.05.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1384/08.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка - склад към магазин за резервни части” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.699 по кадастраланата карта на гр. Кубрат

Решение № РУ-33-ПР/2013 г.

Решение № РУ-33-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “ Изграждане на сондажен кладенец за напояване на полски култури”, с местоположение: поземлен имот  № 001140 в землището на с. Малък Преславец, община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   30.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-32-ПР/2013 г.

Решение № РУ-32-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на съоръжение за водовземане на подземни води от водно тяло „Карстови води в Русенска формация” – код на ПВТ BG1G0000K1b041”, с местоположение: поземлен имот № 098210 в землището на с. Окорш, община Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   29.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ОС/2013 г.

Решение № РУ-6-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Община Исперих, включващо подотдели 70-а, 70-б, 71-а, 72-д, 73-б и 73-г съгласно Горскостопански план на Държавно горско стопанство „Сеслав” - гр. Кубрат от 2003 г.”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Лудогорие” с код BG0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и “Лудогорие ” с код BG0002062 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-31-ПР/2013 г.

Решение № РУ-31-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Доизграждане и реконструкция на съществуващи канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – град Разград”, с местоположение: регулационните граници на гр. Разград – водопроводна и канализационна мрежи и поземлен имот с идентификатор 61710.509.223 по кадастралната карта на град Разград – съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   21.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-30-ПР/2013 г.

Решение № РУ-30-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за изкупуване и временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали – ОЧЦМ, отпадъчна хартия и акумулатори”, с местоположение: УПИ II – 908, кв. 99 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе.

 Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2013 г.

Решение за предварително изпълнение № 1/2013г. на Решение № РУ 2-2/2013 г.

Решение за предварително изпълнение № 1/2013г. на Решение № РУ 2-2/2013 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия