За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2465/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2465/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на две вилни сгради” с местоположение УПИ I-1687, II-1687, кв. 116 по плана на село Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2464/25.07.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2464/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на метален навес със соларни панели и монтиране на хладилна камера” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.258.65 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2463/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2463/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 61710.613.5157 по КК и КР на гр. Разград, предвиждащ промяна на предназначението на земеделска земя и отреждането й "За смесено предназначение" и изграждане на открита площадка за експониране и продажба на селскостопанска техника”

Писмо до възложителя с изх. № АО 3767/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 3767/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПЗ за ПИ с идентификатори 63427.181.3 (нива) и 63427.181.4 (за друг вид производствен, складов обект) по КП на гр. Русе, предвиждащ обединяване на двата имота чрез промяна на предназначението на земеделска земя и изграждане на две двуетажни сгради с офисно, търговско и производствено предназначение”

Писмо до възложителя с изх. № 2445/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2445/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПРЗ на УПИ XLIII- консервна фабрика, кв. 117 по плана на гр. Кубрат, предвиждащ разделянето му на четири УПИ и отреждането им за "Производствени и складови дейности" и запазване на годния зграден фонд и определяне на ограничителните линии и показателите на застрояване в новите УПИ”

Писмо до възложителя с изх. № 2444/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2444/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти 000129, 205050, 213055 в землището на село Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2438/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2438/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на милибаров газопровод за природен газ с ниско налягане (1000 mbar) за захранване на горелка на парогенератор за промишлени нужди” с местоположение през УПИ II-19 до УПИ XV-1786, кв. 697 по плана на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2437/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2437/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за изваряване на ракия” с местоположение УПИ I, кв. 74 по плана на село Обретеник, община Борово

Писмо до възложителя с изх. № 2435/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2435/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на покрит паркинг и лятна кухня” с местоположение УПИ III-85, кв. 10 по плана на село Майор Ценович, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2434/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2434/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение УПИ XI-230, кв. 95 по плана на село Щръклево, община Иваново

Галерия