За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1973/26.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1973/26.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.13.189 по КК на гр. Силистра

Решение № РУ-45-ПР/2013 г.

Решение № РУ-45-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Напояване в поземлен имот № 003106 в землището на село Кривина, община Ценово чрез водоземно съоръжение – шахтов кладенец”, с местоположение поземлен имот № 003106 в землището на с. Кривина, община Ценово. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-44-ПР/2013 г.

Решение № РУ-44-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми и Място за временно укритие на риболовни кораби”, с местоположение част от поземлен имот № 000010 в землището на с. Пиргово, община Иваново на брега на река Дунав. Предвижда се да бъде обособен имот с площ от 1946.70 кв.м, от които 1730.00 кв.м - площ на пристана и 216.70 кв.м на кейовата стена. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-43-ПР/2013 г.

Решение № РУ-43-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на три броя тръбни кладенци”, с местоположение имоти с идентификатори 00895.113.3 и 00895.113.4 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1958/21.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1958/21.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за хотелски комплекс със заведение за хранене и конферентна зала в ПИ 63427.8.43, бул. "България" № 133, квартал "Източна промишлена зона", гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1945/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1945/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива, в част ПУП - ПЗ и инвестиционен проект за изграждане на магазин за хранителни стоки и кафе бар” с местоположение УПИ XII, кв. 16 по плана на село Поройно, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1944/20.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1944/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство с промяна на предназначението, пристройка и надстройка на съществуваща сграда в хотел, ресторант, спа център, басейн и паркинг” с местоположение УПИ I, кв. 40 по плана на село Кошов, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1943/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1943/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин за промишлени стоки в заведение за бърза закуска” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.538 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1942/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1942/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция” с местоположение имот с № 279094 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1941/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1941/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за преработка на пластмаса” с местоположение УПИ I-897, кв. 30 по плана на село Николово, община Русе

Галерия