За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2336/17.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2336/17.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение поземлен имот 043029 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2335/17.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2335/17.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.111.6 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2334/17.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2334/17.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от орехи” с местоположение поземлени имоти с номера 035021, 027007, 018005, 019001, 067006, 082001 и 027005 в землището на село Желязковец, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2322/16.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2322/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Закупуване и внедряване на ново технологично оборудване в хале № 1 за отглеждане на стокови кокошки носачки от инсталация за интензивно отглеждане на птици, експлоатираща се съгласно условията Комплексно разрешително №251-Н0/2008г.” с местоположение поземлен имот 000061 в землището на с. Киченица, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2318/16.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2318/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис във фризьорски и козметичен салон” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1467 по кадастралната карта на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2309/16.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2309/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на козирка над ВИП сектора и възстановяване на част от бетонови трибуни на Градски стадион - Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4790 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2308/16.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2308/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за автодиагностика” с местоположение поземлен имот 009045 в землището на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № 2307/16.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2307/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с магазин в партера, три жилищни етажа и обитаем тавански етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3267 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2306/16.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2306/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.276.50 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2299/15.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2299/15.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка на съществуващи гаражи за обособяване на жилище” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.6076 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия