За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2298/15.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2298/15.07.2013 г., относно ИП/ПП за „КПИИ съгласно чл.150 от ЗУТ” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.155 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към едноетажна еднофамилна жилищна сграда и преустройство на подпокривно пространство за жилищни нужди” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.710 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2283/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2283/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна складова пристройка към съществуващо производствено-складово хале” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.71 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2282/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2282/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четириетажна жилищна сграда с обитаем таван и магазин на първия етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.9004 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2281/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2281/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ V-175, кв. 3 по плана на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2280/12.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2280/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от кайсии и череши” с местоположение поземлен имот 010011 в землището на с. Бреница, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2279/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2279/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на орехови насаждения” с местоположение поземлен имот 022001 в землището на с. Преславци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2278/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2278/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на битови помещения и гаражи” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1048 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2277/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2277/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на ферма за отглеждане на червен калифорнийски червей” с местоположение поземлен имот 017015 в землището на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2276/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2276/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на цех за производство на резервоари” с местоположение поземлен имот 020003 в землището на с. Желязковец, общ. Самуил

Галерия