За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2169/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2169/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.400 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2168/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2168/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ-5355 (идентификатор 63427.2.5766), кв. 199 по плана на гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови обществено-обслужващи сгради - супермаркет, магазин за промишлени стоки, заведение за хранене и автомивка” с местоположение УПИ ІІ-5355, кв. 199 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2167/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2167/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за производство на пелети от дървесина” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.1231 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2166/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2166/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013г. в гори, собственост на Община Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2145/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2145/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението на част от съществуваща електрическа хлебопекарна в бърза закуска и приобщаване на част от химическо чистене към хлебопекарна” с местоположение УПИ ІV-3432, кв. 886 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2143/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2143/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПП на трасе за електрическо захранване с въздушен кабел” с местоположение имот № 050023 в землището на село Новград, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2142/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2142/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк в с. Юделник” с местоположение УПИ ІІІ-355, кв. 20 по плана на село Юделник, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2141/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2141/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк в с. Черешов” с местоположение имот № 000009 в землището на село Черешово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2140/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2140/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от сливи и орехи на обща площ 34.774 дка” с местоположение имоти с № 002091, 017047, 021180, 004003, 021181, 001100 в землището на село Джулюница, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2135/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2135/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна стопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.152.39 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия