За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 579/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 579/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение ”, с местоположение: имот № 327 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 577/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 577/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, събиране, предварително третиране и временно съхранение на хартия, пластмаса, найлон и стъкло”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.326 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 576/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 576/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открит басейн със застроена площ 78 кв.м”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.24.188 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 568/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 568/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на апартамент във фризьорски салон и пристрояване на стълбище”, с местоположение: УПИ ІІІ, кв. 71 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 567/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 567/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда до Н=10 м с лятна кухня и гараж в с. Червена вода ”, с местоположение: имот № 504.1301 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № 561/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 561/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на открит склад за авточасти втора употреба”, с местоположение: имот № 299, кв. 42, по плана на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 559/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 559/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на общински път RSE-1101 с. Щръклево-с. Красен от км 0+0 до км 5+500, общ. Иваново, обл. Русе”, с местоположение: имот № 000075 в землището на с. Красен

Галерия