За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-391/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-391/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на магазин за промишелни стоки и автомивка на самообслужване", с местоположение УПИ XII-за магазин по плана на с. Овен

Писмо до възложителя с изх. № И-389/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-389/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на път Калипетрово, Промишлена зона-Община Силистра /път в Промишлена зона – с. Калипетрово (от републикански път II-71 до републикански път III-213), от км 0+016,41 до км 1+205,42, с местоположение ПИ 41143.42.36, 41143.174.6, 41143.174.7, 41143.174.32 по КККР на с. Калипетрово

Писмо до възложителя с изх. № И-388/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-388/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на път Професор Иширково-Йорданово-Община Силистра /път SLS 1114 (от републикански път III-218 до пътен знак Д11/12 (начало/край на населеното място) на с. Йорданово, от км 0+036,66 до км 5+508,22, с местоположение ПИ 34134.8.80 по КККР на с. Йонково и ПИ 58699.1.3 по КККР на с. Професор Иширково

Писмо до възложителя с изх. № И-387/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-387/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на път Богорово – Попкралево – Община Силистра /път SLS 1085 (от републикански път II-71 до републикански път III-7001), участък: от км 0 + 040,15 до км 6 + 194,55/, с местоположение ПИ 04772.14.60 , 04772.49.100 по КККР на с. Богорово, ПИ 57604.14.59, 57604.49.100, 57604.51.100, 57604.57.100 по КККР на с. Попкралево и ПИ 68254.35.186 по КККР на с. Срацимир

Писмо до възложителя с изх. № И-385/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-385/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта в гори, стопанисвани от ТП ДГС Силистра" , с местоположение ПИ 57724.10.7 по КККР на с. Попрусаново и ПИ 68254.14.224 по КККР на с. Срацимир

Писмо до възложителя с изх. № И-384/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-384/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди, инсталирана на конструкция, монтирана на покрив, собственост на инвеститора, намираща се в УПИ XXXVIII в кв. 68, гр. Завет, област Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-383/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-383/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с планоснимачен № 201, който е част от парцел XII „Озеленяване”, кв. 10 по плана на с. Пороище, община Разград, като се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIX-201 и включването му в устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м) – „Жм”, находящ се в с. Пороище, община Разград, ул. „Тополи” № 6"

Изходящ № АО-657-(2)/14.02.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 18589.7.155 и 18589.7.714 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Решение № РУ-6-ЕО/2024

Решение № РУ-6-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново, местност „Затвора” и Парцеларен план (ПП) за кабелно трасе на нов електропровод до имота.

Възложител – „Еко Ден” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45736

Галерия