За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-6217-(15)-15.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за поетапно изграждане на завод за зелен водород, чрез електролиза на вода, в границите на поземлен имот с идентификатор 00895.506.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ № АО-787-(2)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на работилница за месопреработкаˮ, с местоположение УПИ I-473, кв. 48 по плана на гр. Лозница

Изходящ № АО-705-(2)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Изходящ № АО-705-(2)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Изходящ № АО-578-(1)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на плодосушилня със склад за готова продукция в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Кубрат (ПИ с идентификатор 40422.504.610 по КККР на гр. Кубрат)”

Изходящ № АО-440-(3)/07.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел напояване на 300 дка трайни насаждения – бадемиˮ

Изходящ № АО-391-(8)-13.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 12022.28.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вокил, общ. Дулово, за водовземане от подземни води за целите на напояване на земеделски култури

Изходящ № АО-383-(1)/14.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Производство, съхранение, продажба и собствено потребление на зелен водород с капацитет от 10 до 50 кг/час”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.107.38 по КККР на гр. Русе

Решение № РУ-12-ПР/2024 г.

Решение № РУ-12-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изменение на съгласувано проектно предложение за инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезлите от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия с местоположение на площадката – в границите на поземлен имот с идентификатор 00895.506.95 (стар идентификатор 00895.506.86) по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46034

Решение № РУ-11-ПР/2024 г.

Решение № РУ-11-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна по време на строителство и обособяване на цех за сладолед в УПИ CIV „Производствени и складови дейности”, кв. 105 по ПУП на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград”.

Възложител – „Маклер Комерс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46050

Галерия