За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2068/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2068/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 61710.505.2600 по КК и КР на гр. Разград, за който е отреден УПИ XV-2600, кв. 136 по плана на гр. Разградобщ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-2061/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2061/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на подземни съоръжения за разделно събиране на отпадъци на територията на община Кубрат: Подобект 1-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.2191, УПИ XXIII, кв. 50 по плана на гр. Кубрат; Подобект 2-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.504.558, УПИ VIII, кв. 50А по плана на гр. Кубрат; Подобект 3-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.1417, УПИ VI, кв. 75 по плана на гр. Кубрат; Подобект 4-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.2179, УПИ XXIII, кв. 50 по плана на гр. Кубрат; Подобект 5-Съоръжение за събиране на отпадъци на ул. Страцин с обхват от о.т. 204 до о.т. 209; Подобект 6-Съоръжение за събиране на отпадъци на ул. Добруджа с обхват от о.т. 208 до о.т. 209; Подобект 7-Съоръжение за събиране на отпадъци на ул. Н. Й. Вапцаров с обхват от о.т. 167 до о.т. 227; Подобект 8-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.2179, УПИ XXIII, кв. 50 по плана на гр. Кубрат"

Решение № РУ-22-П/2023 г.

Решение № РУ-22-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и метални отпадъци от опаковки”

Възложител –  „МЕГАГРУП КОНСУЛТ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.05.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43320

Решение № РУ-42-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-42-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 05611.168.2 по КККР на гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе, местност „В село – Юг”.

Възложител – „Три Инвест” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42786

Изходящ № АО-2305-(3)-04.05.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за почистване от горскодървесна и храстова растителност на поземлен имот с идентификатор 84049.60.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново  

Решение № РУ-34-ПР/2023 г.

Решение № РУ-34-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Преустройство на газови инсталации. Монтаж на резервоар с обем 100 m3 и газови инсталации на ВВГ пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в „Асфалтова базаˮ, с. Зафирово, общ. Главиница”, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ПЪТПЕРФЕКТ-Т ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42598

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 21.04.2023 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Отклонение от газоразпределителната мрежа на град Силистра в извън урбанизираната територия на град Силистра, село Айдемир и село Калипетрово“ с трасе трасе през ПИ с идентификатори 66425.514.260, 66425.514.264, 66425.1.601, 66425.1.603, 66425.1.501, 00895.118.503, 41143.300.1, 00895.119.501, 41143.1.382, 41143.1.403, 41143.1.390, 41143.1.400, 41143.1.389 на територията на общ. Силистра и възложител „Ситигаз България” ЕАД, за което е издадено Решение № РУ-15-ПР/2018 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-15-ПР/2018 е загубило правно действие.

 

Уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2591/05.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ - „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра“.

Възложител – „Пътперфект-Т“ ЕАД.

Писмо до възложителя с изх. И-2055/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2055/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Трафопост тип БКТП 20/0.4 kV 1x800 kVA с монтаж на трансформатор с мощност 250 kVA", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.503 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2054/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2054/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сервиз за автомобили и офиси", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7443 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия