За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-4795/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4795/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработването на Подробен устройствен план – Изменение план за застрояване (ПУП–ИПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.145.52 по КК и КР на град Русе, община Русе, област Русе, местност Хаджигенова чешма"

Писмо до възложителя с изх. № И-4792/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4792/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанка програма", с местоположение ПИ с идентификатор 38529.198.26 по КККР на с. Копривец

Писмо до възложителя с изх. № И-4791/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4791/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Жилищна сграда на четири, пет и шест етажа с гаражи на първи етаж и подземни гаражи в УПИ III-2583, кв. 183.1 по плана на гр. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.2583 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-4789/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4789/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанка програма", с местоположение ПИ с идентификатор 65509.408.374 по КККР на с. Сваленик

Писмо до възложителя с изх. № И-4787/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4787/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии", с местоположение ПИ с идентификатори 63427.98.29 и 63427.98.37 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-4786/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4786/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанка програма", с местоположение ПИ с идентификатор 38529.198.28 по КККР на с. Копривец

Писмо до възложителя с изх. № И-4784/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4784/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Създаване на ново насаждение от праскови в ПИ с идентификатор 69078.10.33 по КККР на с. Старо село, общ. Тутракан; изкореняване и презасаждане на насаждение от праскови в ПИ с идентификатор 69078.15.17 по КККР на с. Старо село, общ. Тутракан; изграждане на поливна система на новите насаждения; закупуване на земеделска техника и инвентар, филтри за пречистване на сондажна вода, строителство на складова сграда - цех за заготовка на плодове в гр. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. № И-4783/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4783/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ VIII-116, кв. 45а по плана на с. Нисово, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. № И-4782/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4782/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхват поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. № И-4781/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4781/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанка програма", с местоположение ПИ с идентификатор 03808.43.29 по КККР на с. Беляново

Галерия