За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1926/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1926/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 70130.4.34, 70130.4.35, 70130.42.37, 70130.29.43, 70130.42.39, 70130.42.40, 70130.42.41, 70130.42.48, 70130.42.49, 70130.19.59 в землището на с. Стърмен, общ. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. И-1925/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1925/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 180 kW", с местоположение УПИ II-652, кв. 53 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-1918/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1918/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция Исперих 110/20 kV", с местоположение ПИ с идентификатор 32874.201.295 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-1917/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1917/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда с гараж", с местоположение УПИ XI-323, 342, кв. 30 по плана на с. Яребица, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-1916/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1916/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда", с местоположение поземлен имот 501.1725 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. И-1915/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1915/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Допълващо застрояване на гараж", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4820 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1914/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1914/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуфамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.3000 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-1913/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1913/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 05877.6.57, 05877.9.44, 05877.10.48, 05877.14.52, 05877.16.57, 05877.16.60, 05877.16.62, 05877.16.64, 05877.28.118, 05877.22.135, 05877.23.143, 05877.19.144, 05877.24.145, 05877.26.147, 05877.28.155, 05877.51.158, 05877.51.163, 05877.14.169, 05877.8.4, 05877.10.15, 05877.10.18, 05877.11.16, 05877.11.25, 05877.14.14, 05877.14.15, 05877.16.3, 05877.16.5, 05877.44.1 в землището на с. Ботров, общ. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. И-1912/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1912/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-1650, кв. 62 по плана на гр. Мартен, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1911/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1911/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 57368.46.91, 57368.46.97, 57368.46.101, 57368.46.111, 57368.48.122, 57368.72.169, 57368.75.173, 57368.72.194, 57368.145.197, 57368.75.200, 57368.108.276, 57368.115.306 в землището на с. Полско Косово, общ. Бяла"

Галерия