За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по ОВОС

Решение № РУ 1-1/2015 г.

Решение № РУ 1-1/2015 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за “Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 3-3/2014 г.

Решение № РУ 3-3/2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Биовет” АД – клон Разград и получаване на топлинна енергия” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.503.6334 в Източна промишлена зона на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 2-2/2014 г.

Решение № РУ 2-2/2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за “Ремонт, разширение и оборудване на инсталация за интензивно отглеждане на бройлери и достигане на общ капацитет 314 570  броя места за птици” с местоположение: имот с номер 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.-

Решение № РУ 1-1/2014 г.

Решение № РУ 1-1/2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра /издадено на 25.02.2014г./

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ 3-4/2013 г.

Решение № РУ 3-4/2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици (подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери) от 625 174 на 1 058 010 броя места за птици” с местоположение имоти с номера 000175 и 000227 в землището на с. Червена вода, общ. Русе /издадено на 30.10.2013 г./.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение за предварително изпълнение № 1/2013г. на Решение № РУ 2-2/2013 г.

Решение за предварително изпълнение № 1/2013г. на Решение № РУ 2-2/2013 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 2-2/2013 г.

Решение № РУ 2-2/2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Разкриване и разработване по открит способ на обект „Есенниците VIII участък” за добив на кварц - каолинова суровина в землището на гр. Ветово, обл. Русе” /издадено на 20.05.2013 г./

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 1-1/2013 г.

Решение № РУ 1-1/2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Ферма за интензивно отглеждане на 102 850 бройлери” с местоположение УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ Х и УПИ ХІ, кв. 180 по плана на гр. Ветово, област Русе /издадено на 13.02.2013г./

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.02.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия