За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-4-П/2024 г.

Решение № РУ-4-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изменение на съгласувано проектно предложение за изграждане на тръбен кладенец в границите на ПИ с идентификатор 81150.721.181 по КК и КР на с. Чернолик, общ. Дулово - промяна в дълбочината на тръбния кладенец от 150 м на 200 м”.

Възложител – А. Адил

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.02.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38632

Решение № РУ-3-П/2024 г.

Решение № РУ-3-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на млекопреработващо предприятие с капацитет 20 тона/ден постъпващо сурово мляко и фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствени нужди, на покрива на млекопреработвателното предприятие, с местоположение – УПИ XII - „За производствена и складова дейност“, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград”.

Възложител – „РАМАРИС“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39057

Решение № РУ-2-П/2024 г.

Решение № РУ-2-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение –„Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе”.

Възложител – „ДАНИ-Н-НИКОЛОВАˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39893

Решение № РУ-1-П/2024 г.

Решение № РУ-1-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на локална вентилационна система в цех за боядисване”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.254 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Възложител – „Файбър глас енд пеинтингˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.01.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46423

Решение № РУ-58-П/2023 г.

Решение № РУ-58-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхват поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих и изграждане на цех за производство на кашкавал.

Заявител – „ШАМИ ГРУП ШХШˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45703

Решение № РУ-57-П/2023 г.

Решение № РУ-57-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Монтаж на оборудване на съд за нативно нишесте Н 255 в цех „Пълначно сухи продукти“ в сграда с идентификатор 61710.506.26.48 по КК и КР на град Разград ”.

Заявител – „АДМ Разград“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41887

Решение № РУ-56-П/2023 г.

Решение № РУ-56-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изграждане на нов цех за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана, с капацитет до 3 тона на ден, с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3887 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан”.

Заявител – „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37505

Решение № РУ-55-П/2023 г.

Решение № РУ-55-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел напояване на земеделски култури”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51956.44.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Възложител - „РАДБАНˮ ООД, ЕИК 118540275

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40649

Решение № РУ-54-П/2023 г.

Решение № РУ-54-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – Автоматизация на процеса пиролиза и подмяна на шахтова пещ на инсталация за пиролиза, разположена в ПИ с идентификатор 63427.8.525 по КК и КР на град Русе.

Възложител - „ПИРОЛИЗА БГ” ООД, ЕИК 201762728.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.10.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40926

Галерия