За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-4-П/2021 г.

Решение № РУ-4-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Цех за производство на мътни натурални сокове и семкови плодове /ябълки и круши/”, с местоположение: ПИ 0.1504 по плана на село Николово, община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.03.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34901

Решение № РУ-3-П/2021 г.

Решение № РУ-3-П/2021 г. за прекратяване на административната процедура  за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ III – За производствена, складова база,  IV – За административна и складова база, V – За автокомбинат, VI – За производствена, складова база,  VIII – За производствена, складова база, IX – За производствена, складова база, X – За производствена, складова база, кв.1 по плана на ПЗ „Изток“, с. Калипетрово, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2021 г.

Решение № РУ-2-П/2021 г.

Решение № РУ-2-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.609.4346 с цел отреждане на имота „за обществено обслужване и жилищни нуждиˮ и последващо изграждане на търговски обект и жилищна сграда.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.01.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по EO на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34956

Решение № РУ-1-П/2021 г.

Решение № РУ-1-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Преустройство на съществуваща сграда (складова база, склад) с идентификатор 75246.110.26.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ушинци, общ. Разград в зайцеферма и кланица към нея”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2021 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33135

Решение № РУ-24-П/2020 г.

Решение № РУ-24-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Приемане на отпадък с кодова характеристика 19 01 17* - отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества за оползотворяване с код R9 /регенериране/ на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по КК и КР на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.12.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34900

Решение № РУ-23-П/2020 г.

Решение № РУ-23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на модулна станция за дизелово гориво с местоположение УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34473

Решение № РУ-22-П/2020 г.

Решение № РУ-22-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на улица „Цар Борис I“ с улици „Люлин“ и „Весела“ в с. Ряхово за отводняване на общинските терени, застрашаващи жилищни домове от наводняване.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.09.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31018

Решение № РУ-21-П/2020 г.

Решение № РУ-21-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за oсъществяване на животновъдна дейност – отглеждане на 20 бр. крави в границите на имот с номер 010337 в землището на с. Подайва, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.09.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29212

Решение № РУ-21-П/2020 г.

Решение № РУ-21-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за oсъществяване на животновъдна дейност – отглеждане на 20 бр. крави в границите на имот с номер 010337 в землището на с. Подайва, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.09.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29212

Галерия