За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-11-П/2020 г.

Решение № РУ-11-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине – свинекомплекс, с предоставено комплексно разрешително № 318-Н0/2008г. до 35 000 скотоместа за свине за угояване и до 5 000 скотоместа за свине майки“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.07.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/21784

Решение № РУ-10-П/2020 г.

Решение № РУ-10-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за план/програма  „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 46913.9.513 (широколистна гора) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението и отреждане на земята за рекреационни и обществено-обслужващи дейности – курорт“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3602

Решение № РУ-9-П/2020 г.

Решение № РУ-9-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Зарибяване и поддържане на язовир „Преславци-1“ представляващ поземлен имот с идентификатор 58253.1.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Преславци, общ. Тутракан“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2020 г.

Решение № РУ-8-П/2020 г.

Решение № РУ-8-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда в работилница за производство на кисело мляко с капацитет 1000 л/ден, предвидена в рамките на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I-684 и УПИ II-684, кв. 53а по плана на село Гецово, община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.06.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29425

Решение № РУ-7-П/2020 г.

Решение № РУ-7-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас от река Дунав в участъка от км 462.300 до км 463.000”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.06.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26808

Решение № РУ-6-П/2020 г.

Решение № РУ-6-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от стъкло”, с местоположение УПИ XVIII, кв. 32 по регулационния план на град Сеново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес – http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33062

Решение № РУ-5-П/2020 г.

Решение № РУ-5-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.12 по КК и КР на село Калипетрово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.03.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес – http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32647

Решение № РУ-4-П/2020 г.

Решение № РУ-4-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  -  „Промяна предназначението на цех за производство на електрозаварени тръби в цех за производство на изделия от стомана, с индукционни пещи, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.31 (сграда с идентификатор 63427.128.31.24) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.03.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес –

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32229

Решение № РУ-3-П/2020 г.

Решение № РУ-3-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Модернизация на съществуващ животновъден обект – кравеферма за отглеждане на 130 бр. крави разположен в регулационните граници на с. Цар Асен, общ. Алфатар”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.02.2020 г.

Галерия