За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-2-П/2020 г.

Решение № РУ-2-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.02.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес –

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31910

Решение № РУ-1-П/2020 г.

Решение № РУ-1-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  -  „Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсинератор за изгаряне на производствени отпадъци (пенолатексови и кокосови изрезки) от дейността на Обособено производство „Пенолатекс“ с местоположение на площадката УПИ XIV-148, кв. 44 по плана на гр. Бяла, обл. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.01.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес –

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31823

Решение № РУ-31-П/2019 г.

Решение № РУ-31-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  -  „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 т/год. до 200 000 т/год. по суровина, находяща се в УПИ ХХ и УПИ ХХVІ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе и изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг”, в границите на УПИ ХХІІ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе, за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 т/год. по суровина”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.12.2019 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес – http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/2009

Решение № РУ-30-П/2019 г.

Решение № РУ-30-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на хале за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и трафопост в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.80.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2019 г.

Решение № РУ-29-П/2019 г.

Решение № РУ-29-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на придтанище за обществен транпорт с регионално значение «Порт Марлин», град Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2019 г.

Решение № РУ-28-П/2019 г.

Решение № РУ-28-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на технологична линия с индукционна пещ с капацитет на зареждане 1 тон и дневна производителност 3 тона и оборудване, необходимо за съпътстващи дейности на основния процес на леене на черни метали, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.784 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.11.2019 г.

Решение № РУ-27-П/2019 г.

Решение № РУ-27-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на интермодален терминал” в УПИ XXVII-41 – за пристанище и друг вид производствен обект по плана на село Айдемир, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2019 г.

Решение № РУ-25-П/2019 г.

Решение № РУ-25-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване” в ПИ №№034030, 034031, 034032, 034033, 034035 в землището на село Ветрен, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.09.2019 г.

Решение № РУ-26-П/2019 г.

Решение № РУ-26-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  -

  1. Промяна в горивната база - замяна на част от използваното твърдо гориво;
  2. Изграждане на предкамерна скарна пещ към парогенератор (ПГ) № 5, за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ 5;
  3. Изграждане на Инсталация за очистване на димни газове (ИОДГ);
  4. Преустройство на Блок № 4 на природен газ
  5.  Внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея в ПГ № 8;
  6.  Изграждане на слънчеви  колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток” ;
  7. Използване на изпускателно устройство № 2 (Комин 2) при разпалване на ПГ № 4 и ПГ № 5 и изпускателно устройство № 3 (Комин 3) при разпалване на ПГ № 7 и ПГ № 8 на природен газ

 с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ДВ, бр. 36/2019 г.).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.09.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия