За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-14-П/2013 г.

Решение № РУ-14-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Създаване на ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи”, с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.501.664 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-П/2013 г.

Решение № РУ-15-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на градински павилион с барбекю, сауна и джакузи към къща за гости”, с местоположение: УПИ ХVІІІ-314, кв. 43 по плана на с. Борисово, община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-П/2013 г.

Решение № РУ-13-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Създаване на овощни градини от черупкови видове (орех, бадем, лешник)” с местоположение имоти №№ 61710.69.644, 61710.69.665, 61710.69.669, гр. Разград, №№ 000173 и 000329, с. Благоево, община Разград и № 209003, с. Балкански, община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2013 г.

Решение № РУ-11-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване на неметални отпадъци - хартия, найлон, пластмаса, с местоположение – поземлен имот с идентификатор 61710.502.1963 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-П/2013 г.

Решение № РУ-12-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на птицеферма с общ капацитет 48 000 пилета бройлери” с местоположение имот № 066011 в землището на с. Лъвино.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-П/2013 г.

Решение № РУ-10-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на пристанище за обществен транспорт „Полисан” при км 485-486 на десния бряг на река Дунав”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2013 г.

Решение № РУ-8-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 38 000 места за птици чрез изграждане на две нови сгради с общ капацитет 44 000 места за птици”, с местоположение: имот с номер 003026 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-П/2013 г.

Решение № РУ-9-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 38 000 места за птици чрез изграждане на две нови сгради с общ капацитет 44 000 места за птици”, с местоположение: имот с номер 003027 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-П/2013 г.

Решение № РУ-6-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.95.2 по кадстралната карта на гр. Русе, с цел изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия