За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-10-П/2013 г.

Решение № РУ-10-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на пристанище за обществен транспорт „Полисан” при км 485-486 на десния бряг на река Дунав”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2013 г.

Решение № РУ-8-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 38 000 места за птици чрез изграждане на две нови сгради с общ капацитет 44 000 места за птици”, с местоположение: имот с номер 003026 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-П/2013 г.

Решение № РУ-9-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 38 000 места за птици чрез изграждане на две нови сгради с общ капацитет 44 000 места за птици”, с местоположение: имот с номер 003027 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-П/2013 г.

Решение № РУ-6-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.95.2 по кадстралната карта на гр. Русе, с цел изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-П/2013 г.

Решение № РУ-7-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Монтиране на инсталация за прахово боядисване” с местоположение: парцел VIII по плана на ТМ АД, гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-П/2013 г.

Решение № РУ-5-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XII-42 (ПИ 63427.8.226) по плана на гр. Русе, с цел изграждане на гараж за автобуси, административна и битова сграда и площадка за транспорт и паркиране.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-П/2013 г.

Решение № РУ-4-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на закрити лодкостоянки, места за разтоварване на улова и съпътстващи сгради и съоръжения в ПИ 021011 в землището на с. Малък Преславец, община Главиница”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-П/2013 г.

Решение № РУ-2-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на водноелектрическа централа “Мургаш 1”, с местоположение коритото на р. Янтра, землище с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе, при съществуващ бетонов праг, собственост на “Напоителни системи” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-П/2013 г.

Решение № РУ-3-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на селскостопанска сграда”, с местоположение УПИ IV-1476, кв. 132 по плана на гр. Алфатар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия