За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

Решение № РУ-10-П/2023 г.

Решение № РУ-10-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение “Създаване на трайно насаждение от видовете Липа (Tillia Cordata) и Дъб (Quercus Pubescens) в границите на поземлен имот с идентификатор 00415.153.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Алфатар, обл. Силистра”.

Възложител – „ПОПОВЦИ“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39545

Решение № РУ-01-С/2023 г.

Решение № РУ-01-С/2023 г. за спиране на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 83301.55.1, 83301.55.2, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе и последващо изграждане на три фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 2410 kWp.

Възложител – „Медис-Русе” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.02.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42078

Решение № РУ-3-П/2023 г.

Решение № РУ-3-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци, посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба, с местоположение на площадката поземлен имот с идентификатор 66425.514.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра”.

Възложител – „ЕМАКС“ ООД, ЕИК 118549445.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.01.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32120

Решение № РУ-8-П/2023 г.

Решение № РУ-8-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „Добавяне на отпадък с код 10 01 03 към регистрационен документ № 10-РД-882-00 от 30.06.2021 г.“

Възложител – „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-СИЛИСТРА” АД ,ЕИК 118006182.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37074

Решение № РУ-2-П/2023 г.

Решение № РУ-2-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „„Изграждане на производствено съоръжение – бетонов възел”, с местоположение УПИ II-3146, 9263 „за производствена, складова и търговска дейностˮ, кв. 5 (идентичен с поземлени имоти с идентификатори 24030.501.3146 и 24030.501.9263) по плана на гр. Дулово.

Възложител – „Бревис“ ООД, ЕИК 118517700.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.01.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42090

Решение № РУ-27-П/2022 г.

Решение № РУ-27-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „Изграждане на казан за изваряване на ракия чрез ремонт и реконструкция на съществуваща сграда и фотоволтаична електроцентрала, с мощност 30 kW,  върху покривното пространство на съществуваща сграда в границите на УПИ XV-1659, кв. 56 по регулационния план на гр. Сливо поле, обл. Русе“.

Възложител – „Енерджи Епсилон“ ООД, ЕИК 205870822.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41436

Решение № РУ-26-П/2022 г.

Решение № РУ-26-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение - “Инсталиране на линия за производство на полимерни продукти ”, ПИ с идентификатор 63427.92.7 по КК и КР на град Русе. Възложител – „Д Консей“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.10.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39897

Решение № РУ-25-П/2022 г.

Решение № РУ-25-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа”. Заявител – „ИРИС“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.10.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40393

Решение № РУ-24-П/2022 г.

Решение № РУ-24-П/2022 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „За техническа инфраструктура – фотоволтаичен парк“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала”. Заявител – „ИРИС“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.10.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40392

Галерия