За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-48-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-48-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Силистра за периода 2021-2028г.

Възложител – Община Силистра 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39936

Решение № РУ-47-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-47-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ:

-           Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПЗ и ПП) за ПИ с идентификатор 53494.286.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Окорш, общ. Дулово;

-           Инвестиционно предложение за „Склад за селскостопански инвентарˮ

Възложител – С. Касим 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40481

Решение № РУ-46-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-46-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия – ВЛ 110кV за присъединяване на фотоволтаични централи /ФЕЦ/ в землищата на с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към ВЛ 110кV „Пеликан“.

Възложител – „Р ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40169

Решение № РУ-45-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-45-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 05611.74.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена (Пп)“, както и парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.

Възложител – „Домстрой“ ООД 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39916

Решение № РУ-44-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-44-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027г. с Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39991

Решение № РУ-42-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-42-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65348.68.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сандрово, общ. Русе, с Възложител – „Прототипи и специални машиниˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40041

Решение № РУ-41-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-41-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 10834.42.54 и 10834.42.61 по КККР на с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра и отреждането им „За енергийно производство”, с Възложител – „Галеко” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39713

Решение № РУ-40-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-40-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 10803.162.334 по КККР на гр. Ветово за отреждане на Предимно производствена зона (Пп), с Възложител – „Ветовска гора” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39549

Решение № РУ-39-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-39-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ II, кв. 74 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централа и трафопостˮ и създаване на градоустройствена основа в съответствие с устройствената зона „Ппˮ – предимно производствена устройствена зона, с Възложител – „Волток мега” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39635

Галерия