За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-4-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 46913.5.1 (пасище с обща площ 110.914 дка) по кадастралната карта на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението на площ от 229 кв.м., с цел обособяване на нов имот с отреждане за техническа инфраструктура (път)”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.03.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2013 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.02.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия