За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-13-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Силистра, одобрен с Решение № 1278 от 22.03.2007 г. на Общински съвет - Силистра.

Възложител – Община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.02.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/33902

Решение № РУ-12-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура в землищата на с. Ценово и с. Долна Студена, общ. Ценово - довеждащи колектори, заустващ колектор до точка на заустване, довеждащ път и водопровод до площадка на планирана пречиствателна станция за отпадъчни води в проектен имот с идентификатор 78361.28.724 „За пречиствателна станция за отпадъчни води и трафопост“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ценово, който се образува от имот с идентификатор 78361.28.351 с начин на трайно ползване „Пасище“.

Възложител – Община Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.02.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35075

Решение № РУ-11-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 24030.501.9397 по КК и КР на град Дулово, с който се променя предназначението на имота от „Стопански двор“ в имот „За електроенергийно производство“ в устройствена зона от типа „Предимно производствена“ - Пп, план-схема и Подробен устройствен план – парцеларен план за външно кабелно ел. захранване 20кV

Възложител – „Сън Технолоджи 2” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.02.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42115

Решение № РУ-10-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за изграждане на електопровод 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 550 kW, разположена в поземлен имот с идентификатор 04981.41.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божичен, общ. Иваново

Възложител – „М.Б.Д. ФИНАНС” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41921

Решение № РУ-9-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на подробен устройствен план –план за застрояване на ПИ с идентификатор 61710.18.173, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП: „Ниско застрояване“ по КК и КР на град Разград с цел отреждането му „За ФЕЦ“

Възложител – „Агро Арт ВН” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41926

Решение № РУ-8-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел промяна предназначението на имота за зона „Смесена многофункционална – разновидност 2 /Смф2/”

Възложител – М. Иванова

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42125

Решение № РУ-7-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 36364.37.42 по КККР на с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе и последващо изграждане на фотоволтаичен парк в имота.

Възложител – „БГ Инвест 66” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41814

Решение № РУ-6-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 22277.50.35 по КККР на с. Долна студена, общ. Ценово, обл. Русе и последващо изграждане на фотоволтаичен парк в имота.

Възложител – М. Михнев.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41879

Решение № РУ-5-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 35715.26.445 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница и ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатори 10759.72.338 и 10759.72.339 по КККР на с. Веселина, общ. Лозница за обект „Фотоволтаична електроцентрала с изходяща мощност 50 MW”.

Възложител – „Топ Енерджи Солюшънс” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41914

Галерия