За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-62-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-62-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Лозница с възложител – Община Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41306

Решение № РУ-61-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-61-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план –План за застрояване и изменение на план за регулация (ПУП-ПЗ и ИПР) на УПИ I-2, УПИ II-2, УПИ IV-2, УПИ VI-2, УПИ VII-2, кв.104 – ПИ 63668.151.1865, 63668.151.1870, 63668.151.1869, 63668.151.867, 63668.151.1868 и 63668.151.66 по плана на село Ряхово, община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40732

Решение № РУ-59-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-59-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за опазване на околната среда на Община Борово за периода 2021-2028 г. Възложител – Община Борово. Решението е с разпоредителна част: „да не се извършва екологична оценка“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40866

Решение № РУ-58-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-58-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на гр. Бяла, обл. Русе с цел отреждане на имота за "техническа инфраструктура - ФЕЦ.

Възложител – „Абба мениджмънтˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40809

Решение № РУ-56-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-56-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/.

Възложител – „ИРИС“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40756

Решение № РУ-55-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-55-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване за земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „За техническа инфраструктура – фотоволтаичен парк“.

Възложител – „ИРИС“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40755

Решение № РУ-54-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-54-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10890 до о.т. 10897 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.131.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентралаˮ

Възложител – Й. Русков

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39391

Решение № РУ-53-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-53-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 15829.15.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле и последващо Изграждане на кабелна линия 20 kV и траформаторен пост тип БКТП 20/0,4 kV 1х400 kVA в имота

Възложител – „Дипом” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40333

Решение № РУ-50-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-50-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план схема на ел. захранване в урбанизираните територии – изграждане на външно кабелно захранване – кабелна линия ниско напрежение (НН) – 219,89м, присъединяваща наземна фотоволтаична електроцентрала 30кW към електроразпределителната мрежа

Възложител – „ФЕЦ Топчии” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40644

Галерия