За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Становища по ЕО

Становище по ЕО № РУ 1 – 2 / 2016 г.

Становище по ЕО № РУ 1 – 2 / 2016 г.. за съгласуване на Общия устройствен план на Община Завет.

 Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2016 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 2 – 6 / 2015 г.

Становище по ЕО № РУ 2 – 6 / 2015 г. . за съгласуване наПодробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с номера 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили, с цел изграждане на селище от „затворен тип”.

 Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.10.2015 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 1/2015 г.

Решение № РУ 1/2015 г. за предварително изпълнение на Становище по ЕО № РУ 1 – 5 / 2015 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.09.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 1 – 5 / 2015 г.

Становище по ЕО № РУ 1 – 5 / 2015 г. . за съгласуване на Общия устройствен план на Община Ситово.

 Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.09.2015 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище № РУ 1 – 3 / 2013 г.

Становище № РУ 1 – 3 / 2013 г. за съгласуване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на 657.663 хектара от местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград (райони 71, 87, 815, 816) и с. Благоево (район 105), община Разград за отреждането й в зона за отдих, туризъм и спорт Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.07.2013 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия