За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за предстоящи обществени обсъждания на Доклади по ОВОС по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОВОС за предстоящи обществени обсъждания на Доклад по ОВОС за ИП, с възложител „Каолин” ЕАД.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Каолин” ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение - „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали”, с местоположение гр. Дулово, обл. Силистра.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 16 май 2024 г. (четвъртък), както следва:

 • От 9:30 часа в с. Раздел, общ. Дулово, в сградата на кметството, ул. „Първа” № 9;
 • От 11:30 часа в с. Черник, общ. Дулово, в сградата на кметството, ул. „Люлин” № 2;
 • От 13:30 часа в гр. Дулово, в сградата на общината, ул. „Васил Левски” № 18, заседателна зала.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден, както следва:

 • с. Раздел: в рамките на работното време на кметството - с. Раздел, ул. „Първа” № 9, при кмета;
 • с. Черник: в рамките на работното време на кметството - с. Черник, ул. „Люлин” № 2, при кмета;
 • гр. Дулово: в рамките на работното време на община Дулово - гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, при кмета;
 • РИОСВ-Русе: в рамките на работното време на инспекцията - гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Дирекция „Превантивна дейност“;
 • гр. Сеново: от 10:00 до 17:00 часа в офис на възложителя, ул. „Дъбрава” № 8, ет. 2, деловодство.

Неограничен свободен достъп до доклада по ОВОС и неговите приложения е осигурен чрез:

 • Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29306
 • Официален интернет сайт на възложителя на адрес: kaolin.bg

Писмени становища могат да се депозират във всяко едно от местата за обществен достъп, посочени по-горе, на срещите за обществено обсъждане и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на таблата за обяви в сградата на РИОСВ-Русе, кметство Раздел, кметство Черник и община Дулово, за което са съставени протоколи. Възложителят е публикувал обяви за срещите за обществено обсъждане в местни вестници, електронна новинарска медия и на официалния си сайт.

Съобщение за обществено обсъждане на ДОВОС на ИП "Изграждане на производствена база на предприятие "Ватия Кварц" АД с местоположение ПИ с идентификатор 66229.80.13 град Сеново"

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Ватия Кварц” АД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: “Изграждане на производствена база на предприятие "Ватия Кварц" АД с местоположение ПИ с идентификатор 66229.80.13 град Сеново”

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 07 март (четвъртък) 2024 г. в община Ветово, кметство град Глоджево и кметство град Сеново.

 

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Порт Булмаркет” ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория”

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 21 февруари (вторник) 2023 г. от 10:00 часа в кметството на град Мартен и от 15:00 часа в община Русе.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както следва:

 • В кметство град Мартен;
 • В Община Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6;
 • В РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);
 • В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес:

- достъпът до информацията е свободен.

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37539

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство град Мартен, Община Русе и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

 • Таблото за обяви в сградата на Община Русе;
 • Таблото за обяви в сградата на кметство град Мартен, община Русе,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.

 • Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което е представено копие на публикуваната обява.

Обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за инвестиционно предложение на „Скални материали” АД

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ и приложенията към него за инвестиционно предложение – “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат” с възложител „Скални материали” АД.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомително писмо от Скални материали” АД за организиране на срещи за обществено обсъждане на ДОВОС и неговите приложения за инвестиционно предложение  - “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”.

Срещите за обществено обсъждане са организирани, както следва:

 1. На дата 20.06.2022 г., от 17.30 часа, в сградата на община Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6 - Зала „Свети Георги“;
 2. На дата 23.06.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на кметство село Тетово;
 3. На дата 23.06.2022 г., от 13.00 часа, в сградата на кметство село Беловец;
 4. На дата 23.06.2022 г., от 15.30 часа, в сградата на община Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1 - Заседателна зала.

     Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

 1. В община Русе, община Кубрат, кметство село Тетово и кметство село Беловец;
 2. В сграда на РИОСВ-Русе - гр. Русе, бул. “Придунавски” №20, ет. 1 – “Административно обслужване”.

Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане:

 • от страна на възложителя - инж. Симеонов, тел. 0887004072;
 • от страна на независимите експерти по ОВОС - инж. Мурджева, тел. 0889417038.

     На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС и неговите приложения.

Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение е достъпна за преглед и запознаване и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/16107

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с възложител „Агротранс” ЕООД

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт „Силистра - Лесил”, с местоположение: 00895.506.63, 00895.506.62, 00895.134.4 по КК и КР на село Айдемир и 66425.514.2, 66425.514.492, 66425.514.13, 66425.514.14, 66425.514.29, 66425.506.376, 66425.506.368 по КК и КР на град Силистра и  възложител: „Агротранс” ЕООД

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Агротранс” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт „Силистра - Лесил”, с местоположение: 00895.506.63, 00895.506.62, 00895.134.4 по КК и КР на село Айдемир и 66425.514.2, 66425.514.492, 66425.514.13, 66425.514.14, 66425.514.29, 66425.506.376, 66425.506.368 по КК и КР на град Силистра

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 15 април (петък) 2022 г. от 11:00 часа в кметството на с. Айдемир и от 13:00 часа в община Силистра.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както следва:

 • В кметство с. Айдемир;
 • В Община Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33;
 • В РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);
 • В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35397

- достъпът до информацията е свободен.

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство с. Айдемир, Община Силистра и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

 • Таблото за обяви в сградата на Община Силистра;
 • Таблото за обяви в сградата на кметство село Айдемир, община Силистра,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.

 • Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което е представено копие на публикуваната обява.

Галерия