За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ЕО

Решение № РУ-5-П/2024 г.

Решение № РУ-5-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 24829.431.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъден обект - птицеферма.

Възложител – „ПИЛСУ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.12.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/36159

Решение № РУ-52-П/2023 г.

Решение № РУ-52-П/2023 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово в обхват поземлени имоти с идентификатори 53117.61.294, 53117.61.327, 53117.61.328, 53117.61.329, 53117.61.330, 53117.61.267, 53117.61.333, 53117.61.334, 53117.61.335, 53117.61.336, 53117.61.337, 53117.61.338, 53117.61.339, 53117.61.340, 53117.61.341, 53117.61.342, 53117.61.343, 53117.61.344, 53117.61.345, 53117.61.346, 53117.61.347, 53117.61.348, 53117.61.349, 53117.61.350, 53117.61.351, 53117.61.298, 53117.61.352, 53117.61.355, 53117.61.223, 53117.61.353, 53117.61.354, м. Тръновица, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.

Възложител – Община Борово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.10.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45518

Решение № РУ-31-П/2023 г.

Решение № РУ-31-П/2023 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за изграждане на външно кабелно захранване 20 kV, кабел средно и ниско напрежение 0.4 kV, за новопредвидена приемно-предавателна станция RAZ0090.А000 Ludogorie в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.122.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Възложител – „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35229

Решение № РУ-25-П/2023 г.

Решение № РУ-25-П/2023 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ с цел обединяване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XLIII-3124, LXXI-3125, LXXII-3126 и LXX-3123, кв. 117 по плана на гр. Кубрат и изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за новообразувания УПИ LXXVIII-128 по плана на гр. Кубрат.

Възложител – „АГРИКС БАЗА КУБРАТ“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43738

Решение № РУ-26-П/2023 г.

Решение № РУ-26-П/2023 г. за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за изготвяне на частично изменение на Подробен устройствен план на УПИ X – „за озеленяване“ по плана на с. Точилари, общ. Кубрат.

Възложител – Община Кубрат

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/35020

Решение № РУ-24-П/2023 г.

Решение № РУ-24-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – изграждане на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция № 4583, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20184.43.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили.

Възложители – „Цетин Българияˮ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40405

Решение № РУ-21-П/2023 г.

Решение № РУ-21-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за проект на Програма за опазване на околната среда на Община Самуил 2021-2027 г. с раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Самуил 2021- 2027 г.”

Възложители – Община Самуил

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35024

Решение № РУ-5-П/2023 г.

 Решение № РУ-5-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за „Изработване проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 32874.167.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих, местност „Юстек Юстю” с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена”,

Възложители – Кооперация „Агро - Тида”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.02.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41961 

Решение № РУ-4-П/2023 г.

Решение № РУ-4-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с планоснимачен № 572, за който е отреден парцел № VI-572, кв. 43 по плана на с. Благоево, общ. Разград“

Възложители – Б. Ендяков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.01.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40479

Галерия